तेषां ज्ञानी नित्ययुक्तः...

विकिसूक्तिः तः
Jump to navigation Jump to search


तेषां ज्ञानी नित्ययुक्तः एकभक्तिः विशिष्यते ।
प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थमहं स च मम प्रियः ॥