सामग्री पर जाएँ

प्रतिवादिभयङ्कर श्री अनन्ताचार्य

विकिसूक्तिः तः

प्रतिवादिभयङ्कर श्री अनन्ताचार्य (अपि ज्ञात आननांगरचरयर एवः पी बी अन्नान), वेंकटेश्वरा सुप्रभातमस्य लेखक।

वेंकटेश्वरा सुप्रभातम

[सम्पाद्यताम्]
 • कौसल्यासुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते ।

उत्तिष्ठ नरशार्दूल कर्त्तव्यं दैवमाह्निकम् ॥

O! Rama! Kausalya's auspicious child! Twilight is approaching in the East. O! best of men (Purushottama)! Wake up, the divine daily rituals have to be performed.
 • उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविन्द उत्तिष्ठ गरुडध्वज ।

उत्तिष्ठ कमलाकान्त त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु ॥

O! Govinda, wake up! O! Garudadhvaja (one who has Garuda on his flag)! wake up. O! Kamalakanta (the husband of Kamala)! by rising, render the three worlds auspicious.
 • मातस्समस्तजगतां मधुकैटभारेः

वक्षोविहारिणि मनोहरदिव्यमूर्ते ।
श्रीस्वामिनि श्रितजनप्रियदानशीले
श्रीवेङ्कटेशदयिते तव सुप्रभातम् ॥

May it be an auspicious dawn to Thee, O! Lakshmi, the Mother of the Worlds, who dwells on the chest of Vishnu, the enemy of the demons, Madhu and Kaitabha), of attractive and divine form, with the nature of granting what is desired by those seeking refuge!
 • तव सुप्रभातमरविन्दलोचने भवतु प्रसन्नमुखचन्द्रमण्डले ।

विधिशङ्करेन्द्रवनिताभिरर्चिते वृषशैलनाथदयिते दयानिधे ॥

May it be an auspicious dawn to Thee, O! Lakshmi, the beloved of the Lord of Vrsacala, with eyes like lotus petals, with a bright face like the Moon, who is worshipped by Vani, Girija and Pulomaja (the wives of Brahma, Sankara and Indra) and who is very compassionate.
 • अत्र्यादिसप्तऋषयस्समुपास्य सन्ध्या-

माकाशसिन्धुकमलानि मनोहराणि ।
आदाय पादयुगमर्चयितुं प्रपन्नाः
शेषाद्रिशेखरविभो तव सुप्रभातम् ॥

Having worshipped the morning twilight and said their morning prayers, called sandhyavandana, the seven sages like Atri, bringing the beautiful lotuses from the divine Ganges, have arrived to worship Thy feet. Lord of Seshachala! May it be an auspicious dawn to Thee.
 • पञ्चाननाब्जभवषण्मुखवासवाद्याः

त्रैविक्रमादिचरितं विबुधाः स्तुवन्ति ।
भाषापतिः पठति वासरशुद्धिमारात्
शेषाद्रिशेखरविभो तव सुप्रभातम् ॥

The Gods, like the five-headed Brahma, Subrahmanya, Shiva, and Indra are praising the deeds of your incarnation as the Trivikramavatara. Nearby is Brhaspati who is reading out the planetary position (called Panchangam) of the day. Lord of Seshachala! May it be an auspicious dawn to Thee.
 • ईषत्प्रफुल्लसरसीरुहनारिकेल-

पूगद्रुमादिसुमनोहरपालिकानाम् ।
आवाति मन्दमनिलः सह दिव्यगन्धैः
शेषाद्रिशेखरविभो तव सुप्रभातम् ॥

The breeze, carrying the wonderful fragrance of the partly opened lotuses, and the beautiful trees like the Areca and Coconut, is blowing gently. Lord of Seshachala! May it be an auspicious dawn to Thee.
 • उन्मील्य नेत्रयुगमुत्तमपञ्जरस्थाः

पात्रावशिष्टकदलीफलपायसानि ।
भुक्त्वा सलीलमथ केलिशुकाः पठन्ति
शेषाद्रिशेखरविभो तव सुप्रभातम् ॥

The parrots in their cages are opening their eyes, and graciously singing, after eating the remains of the plantain fruits and the payasam in the vessels. Lord Seshachala! May it be an auspicious dawn to Thee.
 • तन्त्रीप्रकर्षमधुरस्वनया विपञ्च्या

गायत्यनन्तचरितं तव नारदोऽपि ।
भाषासमग्रमसकृत्करचारुरम्यं
शेषाद्रिशेखरविभो तव सुप्रभातम् ॥

The sage, Narada, is playing sweet music with his veena, and, in fine language, is singing praises of Thy endless deeds, gracefully waving his other hand. Lord of Seshachala! May it be an auspicious dawn to Thee.
 • भृङ्गावली च मकरन्दरसानुविद्धा

झङ्कारगीतनिनदैः सह सेवनाय ।
निर्यात्युपान्तसरसीकमलोदरेभ्यः
शेषाद्रिशेखरविभो तव सुप्रभातम् ॥

The humming swarm of bees are sucking honey and emerging from the interiors of the lotuses of the adjoining pools, in order to serve Thee. Lord of Seshachala! May it be an auspicious dawn to Thee.
 • योषागणेन वरदध्निविमथ्यमाने

गोशालयेषु दधिमन्थनतीव्रघोषाः ।
रोषात्कलिं विदधते ककुभाश्च कुम्भाः
शेषाद्रिशेखरविभो तव सुप्रभातम् ॥

While the womenfolk of the hamlet of cowherds churn the curds, the loud sounds and echoes emanating from the pots seems like as if the pots and the eight directions are quarrelling. Lord of Seshachala! May it be an auspicious dawn to Thee.
 • पद्मेशमित्रशतपत्रगतालिवर्गाः

हर्तुं श्रियं कुवलयस्य निजाङ्गलक्ष्म्या ।
भेरीनिनादमिव बिभ्रति तीव्रनादं
शेषाद्रिशेखरविभो तव सुप्रभातम् ॥

The swarm of bees in the lotuses are friends of the sun, and are making loud sounds with a view to surpassing the splendour of the lustrous blue lotuses. Lord of Seshachala! May it be an auspicious dawn to Thee.
 • श्रीमन्नभीष्टवरदाखिललोकबन्धो

श्रीश्रीनिवासजगदेकदयैकसिन्धो ।
श्रीदेवतागृहभुजान्तरदिव्यमूर्ते
श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् ॥

One with Lakshmi! One who grants boons! Friend of all the worlds! Abode of Sri Lakshmi! The matchless ocean of compassion! One having a charming form on account of the chest which is the abode of Sri Lakshmi! Lord of Venkatachala! May it be an auspicious dawn to Thee.
 • श्रीस्वामिपुष्करिणिकाप्लवनिर्मलाङ्गाः

श्रेयोऽर्थिनो हरविरिञ्चसनन्दनाद्याः ।
द्वारे वसन्ति वरवेत्रहतोत्तमाङ्गाः
श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् ॥

Brahma, Shiva, Sanandana and several others have bathed in purified water. They are at your doorstep eager to see you, for their own well-being, though they have been hit with canes by your gods. Lord of Venkatachala! May it be an auspicious dawn to Thee.
 • श्रीशेषशैलगरुडाचलवेङ्कटाद्रि-

नारायणाद्रिवृषभाद्रिवृषाद्रिमुख्याम् ।
आख्यां त्वदीयवसतेरनिशं वदन्ति
श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् ॥

Lord of Venkatachala! Thy abode is always called by several names, such as Sri Sesasaila, Garudachala, Venkatadri, Narayanadri, Vrsabhadri, Vrsadri. May it be an auspicious dawn to Thee.
 • सेवापराः शिवसुरेशकृशानुधर्म-

रक्षोम्बुनाथपवमानधनादिनाथाः ।
बद्धाञ्जलिप्रविलसन्निजशीर्षदेशाः
श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् ॥

Siva, Indra, Agni, Yama, Nairuti, Varuna, Vayu and Kubera, with folded hands placed on their heads, are desirous of offering service to thee. Lord of Venkatachala! May it be an auspicious dawn to Thee.
 • धाटीषु ते विहगराजमृगाधिराज-

नागाधिराजगजराजहयाधिराजाः।
स्वस्वाधिकारमहिमाधिकमर्थयन्ते
श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् ॥

The modes of Thy conveyance - Garuda, the Lord of Birds, the Lion, Lord of Animals, Adisesa, the Lord of Serpents, Airavata, the Lord of Elephants and Uccaissravas, the Lord of Horses - are begging Thee to grant them their respective authority and power to server Thee better, on your pleasure trips. Lord of Venkatachala! May it be an auspicious dawn to Thee.
 • सूर्येन्दुभौमबुधवाक्पतिकाव्यसौरि-

स्वर्भानुकेतुदिविषत्परिषत्प्रधानाः ।
तवद्दासदासचरमावधिदासदासाः
श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् ॥

The main deities of the Assembly of Gods - the nine planets - the Sun, the Moon, Mars (Angaraka), Mercury (Budha), Jupiter (Brhaspati), Venus (Sukra), Saturn (Sani), Rahu and Ketu are happy to serve even your servants and remain most obedient to Thee. Lord of Venkatachala! May it be an auspicious dawn to Thee.
 • त्वत्पादधूलिभरितस्फुरितोत्तमाङ्गाः

स्वर्गापवर्गनिरपेक्षनिजान्तरङ्गाः ।
कल्पागमाकलनयाकुलतां लभन्ते
श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् ॥

Lord of Venkatachala! Thy devotees, whose heads are sanctified by the dust of Thy feet, being in Thy presence, do not desire Heaven or Liberation, but are worried that another kalpa will start, when there will be no such glory to Venkatachala! Lord of Venkatachala! May it be an auspicious dawn to Thee.
 • त्वद्गोपुराग्रशिखराणि निरीक्षमाणाः

स्वर्गापवर्गपदवीं परमां श्रयन्तः ।
मर्त्या मनुष्यभुवने मतिमाश्रयन्ते
श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् ॥

On seeing the crests of Thy temple tower, the mortals, who are attempting to attain the exalted paths of Heaven and Liberation, feel like living on in the mortal world, as it gives them the opportunity of worshipping Thee. Lord of Venkatachala! May it be an auspicious dawn to Thee.
 • श्रीभूमिनायक दयादिगुणामृताब्धे

देवाधिदेव जगदेकशरण्यमूर्ते ।
श्रीमन्ननन्तगरुडादिभिरर्चिताङ्घ्रे
श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् ॥

Lord of Sridevi and Bhudevi! The ocean of nectar of compassion and other virtues! The chief of the Gods! The sole refuge of the Universe! The possessor of Sri (wealth)! One whose feet are worshipped by Ananta and Garuda! Lord of Venkatachala! May it be an auspicious dawn to Thee.
 • श्रीपद्मनाभ पुरुषोत्तम वासुदेव

वैकुण्ठमाधव जनार्दन चक्रपाणे ।
श्रीवत्सचिह्न शरणागतपारिजात
श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् ॥

Padmanabha! Purushottama! Vasudeva! Vaikunta! Madhava! Janardana! Chakrapani! Bearer of the mole Srivatsa! Celestial tree (parijata) under whom refuge is sought! Lord of Venkatachala! May it be an auspicious dawn to Thee.
 • कन्दर्पदर्पहर सुन्दर दिव्यमूर्ते

कान्ताकुचाम्बुरुहकुड्मललोलदृष्टे ।
कल्याणनिर्मलगुणाकर दिव्यकीर्ते
श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् ॥

Bearer of the charming and divine form surpassing the pride of Cupid (Manmatha)! One whose sight is fondly centred on the lotus bud like breasts of His beloved! The abode of auspicious and pure virtues! The possessor of Divine fame! Lord of Venkatachala! May it be an auspicious dawn to Thee.
 • मीनाकृते कमठकोलनृसिंहवर्णिन्

स्वामिन् परश्वधतपोधन रामचन्द्र।
शेषांशराम यदुनन्दन कल्किरूप
श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् ॥

Lord in ten incarnations of Matsya (Fish), Kamatha (Tortoise), Kola (Boar), Narasimha (Man-lion) Trivikrama (Dwarf), Parasurama, Rama, Balarama, Krishna and Kalki! Lord of Venkatachala! May it be an auspicious dawn to Thee.
 • एलालवङ्गघनसारसुगन्धितीर्थं

दिव्यं विहत्सरिति हेमघटेषु पूर्णम् ।
धृतवाद्यवैदिकशिखामणयः प्रहृष्टाः
तिष्ठन्ति वेङ्कटपते तव सुप्रभातम् ॥

The Brahmins, well-versed in the Vedas, are now joyfully waiting to worship you. They are carrying golden pots on their heads that are filled with the water of the Divine Ganges (Akasa Ganga), which has been rendered fragrant by mixing cardamom, cloves and camphor in it. Lord of Venkatachala! May it be an auspicious dawn to Thee.
 • भास्वानुदेति विकचानि सरोरुहाणि

सम्पूरयन्ति निनदैः ककुभो विहङ्गाः ।
श्रीवैष्णवाः सततमर्थितमङ्गलास्ते
धामाश्रयन्ति तव वेङ्कट सुप्रभातम् ॥

The Sun is rising; the lotuses have blossomed; the birds are twittering; the Sri Vaishnavas, always imploring auspiciousness, are waiting at Thy abode. Lord of Venkatachala! May it be an auspicious dawn to Thee.
 • ब्रह्मादयस्सुरवरास्समहर्षयस्ते

सन्तस्सनन्दन्मुखास्तव योगिवर्याः ।
धामान्तिके तव हि मङ्गलवस्तुहस्ताः
श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् ॥

Brahma,the great sages and the good Yogins as Sanandana are waiting at Thy abode, with auspicious offerings in their hands. Lord of Venkatachala! May it be an auspicious dawn to Thee.
 • लक्ष्मीनिवास निरवद्य गुणैकसिन्धो

संसारसागरसमुत्तरणैकसेतो ।
वेदान्तवेद्य निजवैभवभक्तभोग्य
श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् ॥

Abode of Lakshmi! Ocean of faultless and auspicious virtues! Bridge to cross the ocean of transmigration (samsara)! One whose glory is known through the Upanishads! One who is enjoyed by devotees! Lord of Venkatachala! May it be an auspicious dawn to Thee.
 • इत्थं वृषाचलपतेरिह सुप्रभातं

ये मानवाः प्रतिदिनं पठितुं प्रवृत्ताः ।
तेषां प्रभातसमये स्मृतिरङ्गभाजां
प्रज्ञां परार्थसुलभां परमां प्रसूते ॥

Thus here is the Suprabhatam of the Lord of Vrishachala! The humans who are engaged in reciting it everyday, the remembrance gives birth to superior intellect, which is worthy of the six Vedangas and which makes the supreme goal easy to achieve.