प्रबुद्धात्मन् गाय गीतम्...

विकिसूक्तिः तः
नेविगेशन पर जाएँ खोज पर जाएँ

प्रबुद्धात्मन् गाय गीतम्...


प्रबुद्धात्मन् गाय गीतं राष्ट्रभक्तिनिबोधकम्
श्रावयन् जागरय लोकं निश्चलं जडतावृतम्
राष्ट्रमेतद् राजतां, संवर्धतामभिवर्धताम्
विश्वगुरुरिति मानितं सत् जगति सकले शोभताम् ॥

धवलचरितं स्फटिकविमलं राष्ट्रमिदमतिविश्रुतम्
इतश्चोत्था तत्त्वगङ्गा जगदपावयदनुदिनम्
यो हि विज्ञानादिविविधज्ञानदक्षो गुरुरभूत्
देश एष स्तूयतां, निध्यायतां पुनरर्च्यताम् ॥

मोहमायाजालतन्तून् छिन्धि सुज्ञानासिना
क्रोधकामान् मत्सरादीन् मर्दय त्वं निर्दयम्
आत्मबलमासाद्य दृढतामेत्य याहि निरन्तरम्
मातृभूस्समुपास्यतां, सा संस्कृता गीस्सेव्यताम् ॥

सर्वलोकहितैषिता समचित्तता भवतो भवेत्
अन्तरायान् ध्वंसयन् त्वं दोर्बलं सञ्चिनु महत्
धर्मनिष्ठ: कर्मनिरतो जनहितं कुरु सन्ततम्
परहितं सञ्चिन्त्यतां, ननु दीनजनता सेव्यताम् ॥


- जनार्दन हेगडे