प्रसादे सर्वदुःखानां...

विकिसूक्तिः तः
Jump to navigation Jump to search


प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते ।
प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुध्दिः पर्यवतिष्ठति ॥