फलकम्:मुख्यपृष्ठं - सुभाषितम्

विकिसूक्तिः तः
नेविगेशन पर जाएँ खोज पर जाएँ
जनवरी २०२३
शुक्रवासरः
२७
०७:१२ UTC
सम्पत्सु महतां चित्तम् भवत्युत्पलकोमलम् ।

आपत्सु च महाशैलशिलासङ्घातकर्कशम् ॥

नीतिशतकम् – ६६

सामान्यजनाः सौख्यकाले आनन्देन अत्युत्सुकाः भवन्ति । कष्टकाले निरुत्साहिनः सन्तः असहायकताम् अनुभवन्ति । किन्तु महापुरुषाः न तथा । सम्पत्तेः प्राप्तौ तेषां मनः कमलवत् कोमलं भवति । आपत्तौ ते किञ्चिदपि विचलिताः न भवन्ति । महापर्वतस्य शिला इव नितरां दृढं तिष्ठन्ति ।