भेतव्यं नृपतेः ततः सचिवतो

विकिसूक्तिः तः
Jump to navigation Jump to search


भेतव्यं नृपतेः ततः सचिवतो राज्ञस्ततो वल्लभात्
अन्यद्भ्यश्च वसन्ति येऽस्य भवने लब्धप्रसादा विटाः ।
दैन्यादुन्मुखदर्शनापलपनैः पिण्डार्थमायस्यतः
सेवाम् लाघवकारिणीम् कृतधियः स्थाने श्ववृत्तिं विदुः ॥