मुनिभिः पवित्रमतिभिः...

विकिसूक्तिः तः
नेविगेशन पर जाएँ खोज पर जाएँ

<poem> मुनिभिः पवित्रमतिभिः मूढजनेभ्यः प्रदर्शितो मार्गः। अनुसरन्ति तं धन्याः, आत्मश्रेयोऽर्थिनः सदैव॥