यथा धेनुसहस्रेषु...

विकिसूक्तिः तः
Jump to navigation Jump to searchसुभाषितम्

यथा धेनुसहस्रेषु वत्सो विन्दति मातरम् ।
तथा पुराकृतं कर्म कर्तारमनुगच्छति ॥ सु.भा. - दैवाख्यानम् (९५/१२)
तात्पर्यम्

सहस्राधिका: धेनव: सन्ति चेत् अपि वत्स: तासु धेनुषु स्वमातु: एव समीपं गत्वा तामेव अनुसरति । तथा एव अस्माभि: पूर्वजन्मनि कृतानि कर्माणि अस्मान् अनुसरन्ति एव ।

"https://sa.wikiquote.org/w/index.php?title=यथा_धेनुसहस्रेषु...&oldid=14970" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्