रविचन्द्रौ घना वृक्षा...

विकिसूक्तिः तः
नेविगेशन पर जाएँ खोज पर जाएँ

रविचन्द्रौ घना वृक्षा नदी गावश्च सज्जनाः । एते परोपकाराय युगे देवेन निर्मिताः ॥

सुभाषितम्

रविचन्द्रौ घना वृक्षा नदी गावश्च सज्जनाः ।
एते परोपकाराय युगे देवेन निर्मिताः ॥
तात्पर्यम्

लोके परोपकारार्थं सर्वस्मिन् युगे देवः सूर्यं चन्द्रं मेघान् वृक्षान् नदीः धेनूः च निर्मितवान् ॥