वर्गः:अभिधानचिन्तामणिः

विकिसूक्तिः तः
अत्र गम्यताम् : सञ्चरणम्, अन्वेषणम्

अयं वर्गः उत्तरपुराणविषयकः विद्यते ।

"अभिधानचिन्तामणिः" वर्गेऽस्मिन् विद्यमानानि पृष्ठानि

२ इत्येषु वर्गेऽस्मिन् अधो लिखितानि २ पृष्ठानि सन्ति