वर्गः:प्रतिज्ञापूर्तिः

विकिसूक्तिः तः
Jump to navigation Jump to search

अयं वर्गः प्रबन्धमञ्जरीविषयकः विद्यते ।

"प्रतिज्ञापूर्तिः" वर्गेऽस्मिन् विद्यमानानि पृष्ठानि

३ इत्येषु वर्गेऽस्मिन् अधो लिखितानि ३ पृष्ठानि सन्ति