अनुपयुक्ताः वर्गाः ।

Jump to navigation Jump to search

अधो उल्लिखिताः सूचनाः पुरातन्याः उपस्मृत्याः (cached) गृह्णिताः । तस्यां उपस्मृत्यां १८:४८, १९ जुलाई २०१८ समये परिर्वतनम् अभूत् । अधिकाधिक१८:४८, १९ जुलाई २०१८परिणामाः अत्र सन्ति ।

निम्नलिखितवर्गाः सन्ति तथापि अन्यपुटं वर्गः वा न उपयुङ्क्ते ।

 1. क्रमाङ्कात् आरभ्य #२५ क्रमाङ्कपर्यन्तं २५ परिणामाः अधः प्रदर्शिताः।

दृश्यताम् (पूर्वतनम् ५० | अग्रिमम् ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००)

 1. अमृतवचनम्/देशभक्ताः
 2. अमृतवचनम्/धर्मबोधकाः
 3. अमृतवचनम्/राजनीतिज्ञाः
 4. अमृतवचनम्/लेखकाः
 5. अमृतवचनम्/विज्ञानिनः
 6. अमृतवचनम्/शिक्षणवेत्तारः
 7. अमृतवचनम्/समाजपरिवर्तकाः
 8. इन्र्दवंशा
 9. ऋकारान्तादयः लौकिकन्यायाः
 10. कार्यसिद्धिः
 11. ग्रन्थाः/रामायणसूक्तयः
 12. चित्रपद्धतिस्त्रिंशी
 13. जनकल्याणम्
 14. तिलकमञ्चरी
 15. दाता
 16. दैवम्
 17. पदिम्न्न्दपंचविंसतिः
 18. प्रयत्नः
 19. मूढाः
 20. रकरादयः लौकिकन्यायाः
 21. वक्ता
 22. विपरीतदैवेऽपि पौरुषम्
 23. विषयवस्तु
 24. शूरः
 25. ष्कारादयः लौकिकन्यायाः

दृश्यताम् (पूर्वतनम् ५० | अग्रिमम् ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००)

"https://sa.wikiquote.org/wiki/विशेषः:अप्रयुक्तवर्गाः" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः