व्याकरणसूक्तयः (अपवादाः)

विकिसूक्तिः तः

<poem> अपवादैरुत्सर्गा बाध्यन्ते । - महाभाष्यम्-३.४.६७

विशेषनियमैः सामान्यनियमाः बाधिताः भवन्ति । तन्नाम सामान्यपरिस्थितिषु ये नियमाः अन्विताः भवन्ति ते विशेषपरिस्थितीषु अन्विताः न भवन्ति ।