व्याकरणसूक्तयः (अर्थसिद्धि- मूलम्)

विकिसूक्तिः तः

<poem> दधिभोजनमर्थसिद्धेरादिः । दधिभोजनसमीपे । - महाभाष्यम् ६.४.१६१;

दधिभोजनस्य खादनेन अर्थसिद्धिः कार्यसिद्धिः भवति । कार्यसिद्धिः दधिभोजनस्य समीपे विद्यते । दधि खादत्वा यात्रां प्रति प्रस्थानेन कार्यसिद्धिः भवति इति प्रतीतिः वर्तते ।