शान्तिं कान्तिं स्मृतिं...

विकिसूक्तिः तः
Jump to navigation Jump to search


शान्तिं कान्तिं स्मृतिं ज्ञानम् आरोग्यं चापि सन्ततिम् ।
य इच्छति महध्दर्मं ब्रह्मचर्यं चरेदिह ॥