श्वश्रूर्निर्गच्छोक्तिन्यायः

विकिसूक्तिः तः
Jump to navigation Jump to search

कश्चन भिक्षुकः भिक्षार्थं गृहम् आगच्छति तदानीं स्नुषा भिक्षा नास्ति इति वदति। गृहात् निर्गच्छन्तं भिक्षुकं मार्गे श्वश्रूः पश्यति। पुनरपि तं गृहमाहूय अस्य गृहस्वामिनी अहम् अस्मि इदानीं किमपि न ददामीति वदन्ति अस्मि इतः निर्गच्छ इति तं प्रेषयति।