सामग्री पर जाएँ

सम्पूर्णकुम्भो न करोति...

विकिसूक्तिः तः


सम्पूर्णकुम्भो न करोति शब्दम्

अर्धो घटो घोषमुपैति नित्यम् ।

विद्वान् कुलीनो न करोति गर्वं

अल्पो जनो जल्पति साट्टहासम् ॥