साक्षरा विपरीताश्चेद्राक्षसा...

विकिसूक्तिः तः
Jump to navigation Jump to search

<poem> साक्षरा विपरीताश्चेद्राक्षसा एव केवलम् । सरसो विपरीतोऽपि सरसत्वं न मुञ्चते ॥