सुभाषितसङ्ग्रहः/सययोचितसदुक्तयः

विकिसूक्तिः तः
Jump to navigation Jump to search

शीर्षिकायां टङ्कनदोषस्य निवारणार्थं सुभाषितसङ्ग्रहः/समयोचितसदुक्तयः इत्यत्र निःक्षिपानि अत्रथानि पद्यानि।