सुभाषितसङ्ग्रहः/सययोचितसदुक्तयः

विकिसूक्तिः तः
(सुभाषितानि/सययोचितसदुक्तयः इत्यस्मात् पुनर्निर्दिष्टम्)
Jump to navigation Jump to search

शीर्षिकायां टङ्कनदोषस्य निवारणार्थं सुभाषितसङ्ग्रहः/समयोचितसदुक्तयः इत्यत्र निःक्षिपानि अत्रथानि पद्यानि।