सूक्तयः (आकारादिः)

विकिसूक्तिः तः
नेविगेशन पर जाएँ खोज पर जाएँ
 • आकण्ठजलमग्नोऽपि श्वा लिहत्येव जिह्वया ।
 • आचरिष्यसि चेत्कर्म महतोऽर्थान् अवाप्स्यसि ।
 • आचारः कुलमाख्याति ।
 • आचारः परमो धर्मः ।
 • आचारहीनं न पुनन्ति वेदाः ।
 • आचार्यः कस्मादाचारं ग्राहयतीति ।
 • आचार्यवान् पुरुषो वेद ।
 • आचार्यशिष्टा याजातिस्सानित्या साजरामरा ।
 • आचार्याद्देव खलु विदिता विद्या साधिष्यं प्रापत् ।
 • आचार्यो ब्रह्मणो मूर्तिः ।
 • आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत् ।
 • आत्मोद्धारं विना लोके परोद्धारः सुदुष्करः ।
 • आत्मैव ह्यात्मनः साक्षी कृतस्याप्यकृतस्य च ।
 • आदानं हि विसर्गाय सतां वारिमुचामिव ।
 • आ नो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः ।
 • आपत्काले च कष्टे च नोत्साहस्त्यज्यते बुधैः ।
 • आपदि स्फुरति प्रज्ञा यस्य धीरः स एव हि ।
 • आपदां कथितः पन्थाः इन्द्रियाणाम् असंयमः ।
 • आरभन्तेऽल्पमेवाज्ञाः कार्यव्यग्रा भवन्ति च।
 • आरोहणम् आक्रमणं जीवतो जीयतोऽयनम् ।
 • आशा येषां दासी तेषां दासायते लोकः ।
 • आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्।
"https://sa.wikiquote.org/w/index.php?title=सूक्तयः_(आकारादिः)&oldid=4450" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्