स्फटिकलौहित्यन्यायः

विकिसूक्तिः तः
Jump to navigation Jump to search

स्फटिकस्य समीपे जपाकुसुमं स्थापितं चेत् स्फटिके तस्य रक्तवर्णस्य प्रतिफलनं भूत्वा स्फटिकः रक्तवर्णः भासते । एवम् उपाधिवशात् पदार्थस्य धर्मपरिवर्तनम् इवाभासते इति अनेन न्यायेन बोध्यते । (परमार्थसारे १६, ६२)