कश्मलमङ्गाङ्गेषु बद्धं...

विकिसूक्तिः तः
Jump to navigation Jump to search

<poem> कश्मलमङ्गाङ्गेषु बद्धं जननान्तरेषु सम्पुष्टम्। कष्टं प्राणान् तुदति हर गङ्गे हराङ्गसङ्गते॥