कुर्वीत सङ्गतं सद्भिः...

विकिसूक्तिः तः
Jump to navigation Jump to search


कुर्वीत सङ्गतं सद्भिः न असद्भिः गुणवर्जितैः ।
प्राप राघवसङ्गत्या प्राज्यं राज्यं विभीषणः ॥