मुखपुटम्

विकिसूक्तिः तः
(मुख्यपृष्ठम् इत्यस्मात् पुनर्निर्दिष्टम्)
Jump to navigation Jump to search


विकिसूक्तिः
विकिसूक्तिः
कश्चित् स्वतन्त्रः सुभाषितसङ्ग्रहः
सश्रद्धः  यः कोऽपि सम्पादयितुम् अर्हति।

विकिसूक्तौ वः हार्दं स्वागतम्

विकिलोकस्य संस्कृतभाषायाः सुभाषितोद्याने वः हार्दं स्वागतम् । 'विकिसूक्तिः' नाम संस्कृतभाषायाः सुभाषितसमुत्तारणस्य काचित् परियोजना अस्ति । अस्य अभिवृद्ध्यर्थे सम्पादनं समुत्तारणं वा यूयं स्वयमेव कर्तुं शक्नुथ । देवनगरीलिप्याः टङ्कनं (मुद्रलेखनं) कर्तुं साहाय्यकाः सूचनाः अत्र वर्तन्ते ।

सम्प्रति संस्कृतविकिसूक्तौ ४,७०१ पृष्ठानां सङ्ग्रहः विद्यते ।

बुधवासरः, अक्टोबर् २०, २०२१; समयः- २०:१६ UTC

अं अः ०-९
वर्गाः क्ष त्र ज्ञ 0-9

भूमिका

अयि भोः विकिसंस्कृतबन्धो सूक्तीनां कोशेऽस्मिन् ते हार्दं स्वागतम् । अत्र संस्कृतसूक्तयः, सुभाषितानि, लोकोक्तयः, प्रहेलिकाः, चाटूक्तयः च प्राप्तुं तथा योजयितुं च शक्नुमः । अस्मिन् भवतां योगदानम् इच्छामः । एतत् कार्यं कर्तुं संस्कृतस्य गभीरज्ञानं भवेत् एव इति नास्ति । प्राथमिकसाहाय्यार्थं प्राचीनयोजकानां (सक्रियकार्यकर्तॄणां) साहचर्येण मार्गदर्शनं प्राप्तुं शक्नोति । भवेम संस्कृतानुरागिणः लोकहितकारिणः । धन्यवादाः।

विषयाः

अद्यतनी वेदसूक्तिः

मा गृधः कस्य स्विद्धनम् ॥ (यजुर्वेदः ४०-१)

अन्येषां सम्पत्तिः न अपहर्तव्या ।
इयं नः गीर्वाणी...

संस्कृतं सर्वातिशायिनी काचन कृतकभाषा । प्रतिशब्दं सावधानं परिष्कृता/ संस्कृता …….. एषा भौतिक-मानसिक-बौद्धिक- आध्यात्मिकस्तरेषु प्रोता वर्तते । वस्तूनि आध्यात्मिकदृष्ट्या भौतिकदृष्ट्या च वर्णयितुं धारयितुं च योग्या भाषा एषा । एवम् अस्याः व्यापकः उपयोगः एताम् अत्यन्तं कृतकां भाषाम् अत्यन्तं सहजां विधाय सर्वसहजामिमां करोति ।
- जीन् ले मी (Jean Le Mee)


हे चतुर, वद उत्तरम् !

पर्वताग्रे रथो याति भूमौ तिष्ठति सारथिः ।
चलते वायुवेगेन पदमेकं न गच्छति ॥

पर्वतस्य उपरि रथः सञ्चरति । रथस्य सारथिः भूमौ तिष्ठति । रथः वायुवेगेन चलति । किन्तु एकमपि पदम् अग्रे न गच्छति । तर्हि किमेतत् ?

उत्तरम्

कुलालचक्रदण्डःचाटुचणकः

वासः पुण्येषु तीर्थेषु प्रसिद्धश्च मृतो गुरुः ।
अध्यापनावृत्तयश्च कीर्तनीया धनार्थिभिः ॥

मम वासः अमुके पुण्यक्षेत्रे..., महापण्डितः अमुकः विद्वान् एव मम गुरुः आसीत्..., प्रसिद्धाः अमुकजनाः मया पाठिताः... - एतादृशानि आत्मख्यापनवचनानि ये वदन्ति ते धनसम्पादने विशेषक्लेशं न अनुभवन्ति ।
भ्रातृपरियोजनाः

विकिपीडियायाः आतिथेयत्वं विकिमीडिया फौण्डेषन् नाम निस्स्वार्थसङ्घटनेन कृतमस्ति। अनेन हि अन्याः अपि विविधाः परियोजनाः आयोजिताः सन्ति।

संस्कृतभाषापरियोजनाःविविधासु भाषासु विकिसूक्तिः उपलभ्यते -

"https://sa.wikiquote.org/w/index.php?title=मुखपुटम्&oldid=17451" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्