ह्रस्वपुटानि

नेविगेशन पर जाएँ खोज पर जाएँ
 1. क्रमाङ्कात् आरभ्य #५० क्रमाङ्कपर्यन्तं ५० परिणामाः अधः प्रदर्शिताः।

दृश्यताम् (पूर्वतनम् ५० | अग्रिमम् ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००)

 1. (इतिहासः) ‎सुभाषितम् ‎[२८ अष्टकानि]
 2. (इतिहासः) ‎लक्ष्यपृष्ठस्य नाम ‎[६२ अष्टकानि]
 3. (इतिहासः) ‎यकारादयः विषयाः ‎[१०३ अष्टकानि]
 4. (इतिहासः) ‎सूक्तयः (ईकारादिः) ‎[१०४ अष्टकानि]
 5. (इतिहासः) ‎एकारादीनि गद्यसुभाषितानि ‎[१०८ अष्टकानि]
 6. (इतिहासः) ‎इकारादीनि गद्यसुभाषितानि ‎[११७ अष्टकानि]
 7. (इतिहासः) ‎अकारादीनि गद्यसुभाषितानि ‎[१२९ अष्टकानि]
 8. (इतिहासः) ‎सूक्तयः (चकारादिः) ‎[१४८ अष्टकानि]
 9. (इतिहासः) ‎परिष्कार:... ‎[१५२ अष्टकानि]
 10. (इतिहासः) ‎सूक्तयः (लकारादिः) ‎[१७२ अष्टकानि]
 11. (इतिहासः) ‎स्मृतिसूक्तयः (जनकः) ‎[१७४ अष्टकानि]
 12. (इतिहासः) ‎रामायणसूक्तयः (लोभः) ‎[१७९ अष्टकानि]
 13. (इतिहासः) ‎सुभाषितसङ्ग्रहः/प्रशंसात्मकानि सुभाषितानि ‎[१८८ अष्टकानि]
 14. (इतिहासः) ‎जठरं पूरयेदर्धं ‎[१९३ अष्टकानि]
 15. (इतिहासः) ‎सूक्तयः (तकारादिः) ‎[१९६ अष्टकानि]
 16. (इतिहासः) ‎बह्वनुसरणन्यायः ‎[१९६ अष्टकानि]
 17. (इतिहासः) ‎सुभाषितरत्नभाण्डागारम् ‎[१९६ अष्टकानि]
 18. (इतिहासः) ‎जैनदर्शनसूक्तयः (अजीर्णम्) ‎[२०१ अष्टकानि]
 19. (इतिहासः) ‎रामायणसूक्तयः (यौवनम्) ‎[२०७ अष्टकानि]
 20. (इतिहासः) ‎निर्दयचित्ते... ‎[२०८ अष्टकानि]
 21. (इतिहासः) ‎दुर्जनमशकन्यायः ‎[२०९ अष्टकानि]
 22. (इतिहासः) ‎तरलितदृष्टि:... ‎[२१० अष्टकानि]
 23. (इतिहासः) ‎रामायणसूक्तयः (शूराभिमानः) ‎[२१३ अष्टकानि]
 24. (इतिहासः) ‎जैनदर्शनसूक्तयः (विस्मरणम्) ‎[२१७ अष्टकानि]
 25. (इतिहासः) ‎इच्छा... ‎[२२० अष्टकानि]
 26. (इतिहासः) ‎प्रतिबिम्बन्यायः ‎[२२२ अष्टकानि]
 27. (इतिहासः) ‎जैनदर्शनसूक्तयः (विरोधः) ‎[२२२ अष्टकानि]
 28. (इतिहासः) ‎एकाग्रता नाम... ‎[२२२ अष्टकानि]
 29. (इतिहासः) ‎रामायणसूक्तयः (अतिथिसेवामहिमा) ‎[२२५ अष्टकानि]
 30. (इतिहासः) ‎असञ्जातविरोधन्यायः ‎[२२५ अष्टकानि]
 31. (इतिहासः) ‎जैनदर्शनसूक्तयः (सहजता) ‎[२२५ अष्टकानि]
 32. (इतिहासः) ‎स्मृतिसूक्तयः(प्राणायामः) ‎[२२६ अष्टकानि]
 33. (इतिहासः) ‎रामायणसूक्तयः (विष्णोः महिमा) ‎[२२८ अष्टकानि]
 34. (इतिहासः) ‎स्मृतिसूक्तयः (कामः) ‎[२२९ अष्टकानि]
 35. (इतिहासः) ‎जैनदर्शनसूक्तयः (प्रतिकारः) ‎[२२९ अष्टकानि]
 36. (इतिहासः) ‎जैनदर्शनसूक्तयः (नवयौवना) ‎[२३० अष्टकानि]
 37. (इतिहासः) ‎जैनदर्शनसूक्तयः (वाच्यम्) ‎[२३० अष्टकानि]
 38. (इतिहासः) ‎जैनदर्शनसूक्तयः (इष्टवस्तु) ‎[२३२ अष्टकानि]
 39. (इतिहासः) ‎जैनदर्शनसूक्तयः (मनोज्ञता) ‎[२३२ अष्टकानि]
 40. (इतिहासः) ‎स्मृतिसूक्तयः(महान्) ‎[२३३ अष्टकानि]
 41. (इतिहासः) ‎जैनदर्शनसूक्तयः (बीजांकुरभिन्नता) ‎[२३४ अष्टकानि]
 42. (इतिहासः) ‎जैनदर्शनसूक्तयः (स्त्रीदीक्षा) ‎[२३४ अष्टकानि]
 43. (इतिहासः) ‎देहस्य नाभौ मुक्तिस्तु न ज्ञानान्मुक्तिरिष्यते। अत्र चत्वारि भूतानि भूमिवार्यनिलोनलः ‎[२३७ अष्टकानि]
 44. (इतिहासः) ‎सूक्तयः (हकारादिः) ‎[२४२ अष्टकानि]
 45. (इतिहासः) ‎जैनदर्शनसूक्तयः (प्रमेयत्वम् ) ‎[२४२ अष्टकानि]
 46. (इतिहासः) ‎सूक्तयः (रकारादिः) ‎[२४७ अष्टकानि]
 47. (इतिहासः) ‎भगवद्गीता ‎[२५० अष्टकानि]
 48. (इतिहासः) ‎नाटकसूक्तयः (अग्निः) ‎[२५४ अष्टकानि]
 49. (इतिहासः) ‎प्रशंसा नाम ... ‎[२५५ अष्टकानि]
 50. (इतिहासः) ‎परमेश्वर: मम... ‎[२५६ अष्टकानि]

दृश्यताम् (पूर्वतनम् ५० | अग्रिमम् ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००)

"https://sa.wikiquote.org/wiki/विशेषः:लघुपृष्ठानि" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्