वर्गैः सह अत्यनुबद्धाः

नेविगेशन पर जाएँ खोज पर जाएँ
 1. क्रमाङ्कात् आरभ्य #५० क्रमाङ्कपर्यन्तं ५० परिणामाः अधः प्रदर्शिताः।

दृश्यताम् (पूर्वतनम् ५० | अग्रिमम् ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००)

 1. पद्मपुराणम्‏‎ (१५९ सदस्याः)
 2. विषयानुगुणं सुभाषितानि‏‎ (१३९ सदस्याः)
 3. आदिपुराणम्‏‎ (११४ सदस्याः)
 4. क्षत्रचूडामणिः‏‎ (११० सदस्याः)
 5. अर्थः लेखनीयः‏‎ (१०७ सदस्याः)
 6. बृहदारण्यकोपनिषत्‏‎ (९४ सदस्याः)
 7. विषयविभागः करणीयः‏‎ (८९ सदस्याः)
 8. ककारादयः लौकिकन्यायाः‏‎ (८४ सदस्याः)
 9. जैनदर्शनसूक्तयः (सकारादयः विषयाः)‏‎ (८३ सदस्याः)
 10. महाभारतसूक्तयः (भागः ६ - अवशिष्टाः विषयाः)‏‎ (८२ सदस्याः)
 11. रामायणसूक्तयः‏‎ (८१ सदस्याः)
 12. अकारादयः लौकिकन्यायाः‏‎ (७९ सदस्याः)
 13. गीतानि‏‎ (७४ सदस्याः)
 14. जैनदर्शनसूक्तयः (पकारादयः विषयाः)‏‎ (६५ सदस्याः)
 15. अकारादीनि सुभाषितानि‏‎ (६१ सदस्याः)
 16. पकारादयः लौकिकन्यायाः‏‎ (५८ सदस्याः)
 17. सकारादयः लौकिकन्यायाः‏‎ (५६ सदस्याः)
 18. जैनदर्शनसूक्तयः (ककारादयः विषयाः)‏‎ (५४ सदस्याः)
 19. जैनदर्शनग्रन्थाः‏‎ (५३ सदस्याः)
 20. महाभारतसूक्तयः (भागः ५ - पवर्गादयः विषयाः)‏‎ (५२ सदस्याः)
 21. जैनदर्शनसूक्तयः (अकारादयः विषयाः)‏‎ (५२ सदस्याः)
 22. सकारादीनि सुभाषितानि‏‎ (५२ सदस्याः)
 23. छन्दोऽनुगुणं सुभाषितानि‏‎ (५२ सदस्याः)
 24. स्मृतिसूक्तयः‏‎ (५१ सदस्याः)
 25. उत्तरपुराणम्‏‎ (५१ सदस्याः)
 26. काठकोपनिषत्‏‎ (५१ सदस्याः)
 27. वकारादयः लौकिकन्यायाः‏‎ (५० सदस्याः)
 28. जैनदर्शनसूक्तयः (वकारादयः विषयाः)‏‎ (४९ सदस्याः)
 29. जैनदर्शनसूक्तयः (मकारादयः विषयाः)‏‎ (४८ सदस्याः)
 30. दयोदयचम्पूः‏‎ (४५ सदस्याः)
 31. ऋग्वेदः‏‎ (४५ सदस्याः)
 32. मुण्डकोपनिषत्‏‎ (४५ सदस्याः)
 33. शकारादयः लौकिकन्यायाः‏‎ (४४ सदस्याः)
 34. पाण्डवपुराणम्‏‎ (४३ सदस्याः)
 35. स्मृतिग्रन्थाः‏‎ (४२ सदस्याः)
 36. वर्णानुगुणं सुभाषितानि‏‎ (४१ सदस्याः)
 37. ककारादीनि सुभाषितानि‏‎ (४० सदस्याः)
 38. मकारादयः लौकिकन्यायाः‏‎ (४० सदस्याः)
 39. जैनदर्शनसूक्तयः (दकारादयः विषयाः)‏‎ (४० सदस्याः)
 40. पादुकासहस्रे चित्रपद्धतिस्त्रिंशी‏‎ (४० सदस्याः)
 41. महाभारतसूक्तयः (भागः १ - स्वरादयः विषयाः)‏‎ (३९ सदस्याः)
 42. श्वेताश्वतरोपनिषत्‏‎ (३८ सदस्याः)
 43. जीवन्धरचम्पूः‏‎ (३८ सदस्याः)
 44. यकारादीनि सुभाषितानि‏‎ (३६ सदस्याः)
 45. दकारादयः लौकिकन्यायाः‏‎ (३५ सदस्याः)
 46. वकारादीनि सुभाषितानि‏‎ (३५ सदस्याः)
 47. नीतिवाक्यामृतम्‏‎ (३४ सदस्याः)
 48. जैनदर्शनसूक्तयः (आकारादयः विषयाः)‏‎ (३४ सदस्याः)
 49. छान्दोग्योपनिषत्‏‎ (३३ सदस्याः)
 50. लौकिकन्यायाः‏‎ (३३ सदस्याः)

दृश्यताम् (पूर्वतनम् ५० | अग्रिमम् ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००)

"https://sa.wikiquote.org/wiki/विशेषः:अधिकतमपरिसन्धितवर्गाः" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्