अवर्गीकृतपुटानि ।

Jump to navigation Jump to search

अधो उल्लिखिताः सूचनाः पुरातन्याः उपस्मृत्याः (cached) गृह्णिताः । तस्यां उपस्मृत्यां २१:३५, ७ आगस्ट् २०२० समये परिर्वतनम् अभूत् । अधिकाधिक२१:३५, ७ आगस्ट् २०२०परिणामाः अत्र सन्ति ।

 1. क्रमाङ्कात् आरभ्य #५० क्रमाङ्कपर्यन्तं ५० परिणामाः अधः प्रदर्शिताः।

दृश्यताम् (पूर्वतनम् ५० | अग्रिमम् ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००)

 1. अकीर्तिर्निन्द्यते देवैः,...
 2. अनुष्टुप्
 3. जठरं पूरयेदर्धं
 4. जैनदर्शनसूक्तयः (प्रमेयत्वम् )
 5. तप्तायः पिण्डन्यायः
 6. तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति...
 7. दक्षिणामूर्ति स्तोत्रम्
 8. दूरस्थवनस्पतिकान्यायः
 9. देवरन्यायः
 10. नग्नः क्षपणके देशे रजकः किं
 11. पायात्कुमारजनकः शशिखण्डमौलिः...
 12. पूर्णमदः पूर्णमिदं...
 13. प्रपामेलनन्यायः
 14. ब्राह्मणग्रामन्याय्ः
 15. मन्दाक्रान्ता
 16. मर्यादानां नृपो मूलम्...
 17. महाभारतसूक्तयः (दमः)
 18. महाभारतसूक्तयः (दुर्योधनः)
 19. महाभारतसूक्तयः (निवासयोग्यः देशः)
 20. यकारादयः विषयाः
 21. युद्धकाण्ड
 22. रत्नाकरः किं कुरुते स्वरत्नैः...
 23. रामो राजमणिः
 24. लभेत सिकतासु तैलं...
 25. वरं सखे सत्पुरुषापमानितः...
 26. वर्ग:गद्यसुभाषितानि
 27. विकीपिडियाः संस्कृतविकिलेखाभियानम् २०१८
 28. वित्तमेव कलौ नॄणां...
 29. विद्या
 30. शरीरस्य गुणानां च...
 31. शिवताण्डवस्तोत्र
 32. संस्कृत भाषायाः महत्वम्
 33. सङ्घशाखा सुभाषितानि
 34. सुभाषितग्रन्थाः
 35. सुभाषितग्रन्थाः/चाणक्यनीतिदर्पणः/पञ्चमोध्यायः
 36. सुभाषितम्
 37. सुभाषितरत्नकरण्डकम् (धर्मश्रवणप्रोत्साहनकथा)
 38. सुभाषितरत्नकोषः
 39. सुभाषितरत्नभाण्डागारम्
 40. सुभाषितसङ्ग्रहः
 41. सुभाषितसङ्ग्रहः/प्रशंसात्मकानि सुभाषितानि
 42. सुभाषितसङ्ग्रहः/समयोचितसदुक्तयः
 43. सुभाषितसङ्ग्रहः/सययोचितसदुक्तयः
 44. सुभाषितसङ्ग्रहः/सूक्तिमञ्जरी
 45. सुभाषितानि (विद्या)
 46. सुलभाः पुरुषाः लोके...
 47. स्फटिकलौहित्यन्यायः
 48. स्मृतिसूक्तयः(पुत्रः)
 49. स्मृतिसूक्तयः(भाग्यम्)
 50. स्मृतिसूक्तयः(राजधर्मः)

दृश्यताम् (पूर्वतनम् ५० | अग्रिमम् ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००)

"https://sa.wikiquote.org/wiki/विशेषः:अवर्गीकृतपृष्ठानि" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्