न्यूनतमालोकनयुक्तपुटानि ।

Jump to navigation Jump to search

अधो उल्लिखिताः सूचनाः पुरातन्याः उपस्मृत्याः (cached) गृह्णिताः । तस्यां उपस्मृत्यां २१:३५, ७ आगस्ट् २०२० समये परिर्वतनम् अभूत् । अधिकाधिक२१:३५, ७ आगस्ट् २०२०परिणामाः अत्र सन्ति ।

 1. क्रमाङ्कात् आरभ्य #५० क्रमाङ्कपर्यन्तं ५० परिणामाः अधः प्रदर्शिताः।

दृश्यताम् (पूर्वतनम् ५० | अग्रिमम् ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००)

 1. लभेत सिकतासु तैलं...‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 2. वकाराद्याः लोकोक्तयः‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 3. बीजं दु:खद्रुमाणां...‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 4. भक्तिर्भवे...‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 5. कालिदासः जने जने...‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 6. हस्ती स्थूलतनुः स...‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 7. आर्या‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 8. पादुकासहस्रे चित्रपद्धतिस्त्रिंशी (३० अष्टदलपद्मबन्धः)‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 9. उपेन्द्रवज्रा‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 10. सुभाषितानि (विद्या)‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 11. श्लाघ्या महतामुन्नतिः...‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 12. लभेत सिकतासु तैलमपि यत्नत: पीडयन् …‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 13. तप्तायः पिण्डन्यायः‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 14. वैयाकरणकिरातादपशब्दमृगाः...‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 15. इन्द्रवंशा‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 16. रकाराद्याः लोकोक्तयः‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 17. ईश्वरनामस्मरणं...‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 18. दु:खस्य मूलकारणं...‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 19. को वीरस्य मनस्विनः...‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 20. शमयति गजानन्यान्...‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 21. एकाग्रता नाम...‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 22. मातर्मेदिनि...‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 23. न येन वन्दितो गुरु: ...‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 24. ठालिन्याबद्धा...‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 25. फलं नेत्रयुग्मस्य किं दर्शनं ते...‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 26. संस्कृत भाषायाः महत्वम्‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 27. आकाराद्याः लोकोक्तयः‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 28. अकारादीनि गद्यसुभाषितानि‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 29. भवतु च मम साधुसङ्गतं...‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 30. विकीपिडियाः संस्कृतविकिलेखाभियानम् २०१८‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 31. भिक्षाशनं तदपि...‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 32. पाठयेम संस्कृतम् ...‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 33. त्यक्तवान् दशमुखं...‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 34. सादरं समीहताम्...‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 35. चित्तखेदकरं...‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 36. आलस्यं यदि न भवेज्जगत्यनर्थ: …‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 37. इन्द्रवज्रा‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 38. जयतु जयतु संस्कृतम्...‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 39. ईश्वरस्य दास्ये...‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 40. दुर्गमा: ग्रन्था:...‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 41. सुभाषितरत्नकोषः‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 42. ऋणशेषश्चाग्निशेषः...‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 43. एकारादीनि गद्यसुभाषितानि‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 44. अभिमानविचारोयं...‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 45. तत्पतैलाम्बुन्यायः‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 46. फलं स्वेच्छालभ्यं...‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 47. स्मृतिसूक्तयः(पुत्रः)‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 48. चटक चटक रे चटक...‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 49. भगवन्नामस्मरणं...‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 50. अकाराद्याः लोकोक्तयः‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)

दृश्यताम् (पूर्वतनम् ५० | अग्रिमम् ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००)

"https://sa.wikiquote.org/wiki/विशेषः:स्वल्पतमपरिवर्तानानि" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्