न्यूनतमालोकनयुक्तपुटानि ।

Jump to navigation Jump to search

अधो उल्लिखिताः सूचनाः पुरातन्याः उपस्मृत्याः (cached) गृह्णिताः । तस्यां उपस्मृत्यां २२:११, १६ जून् २०२१ समये परिर्वतनम् अभूत् । अधिकाधिक२२:११, १६ जून् २०२१परिणामाः अत्र सन्ति ।

 1. क्रमाङ्कात् आरभ्य #५० क्रमाङ्कपर्यन्तं ५० परिणामाः अधः प्रदर्शिताः।

दृश्यताम् (पूर्वतनम् ५० | अग्रिमम् ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००)

 1. महाभारतसूक्तयः (निवासयोग्यः देशः)‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 2. विनाप्यर्थैर्वीरः...‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 3. पादुकासहस्रे चित्रपद्धतिस्त्रिंशी (३६ भिन्नवृत्तप्रतिलोमगोमूत्रिका-२)‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 4. आधारो भवसिन्धौ...‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 5. इच्छा...‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 6. श्रीराघवयादवीयम् (श्लोकः ३)‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 7. ईदृशी देवं प्रति...‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 8. प्रपामेलनन्यायः‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 9. मातर्मेदिनि...‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 10. पाठयेम संस्कृतम् ...‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 11. त्यक्तवान् दशमुखं...‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 12. संस्कृतेन सम्भाषणं कुरु...‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 13. दुर्गमा: ग्रन्था:...‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 14. स्वल्पस्नायुवसावसेकमलिनं...‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 15. वन्देहं भारताम्बां...‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 16. व्याकरणसूक्तयः (पस्पशाह्निके विद्यमानाः)‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 17. मम प्रापञ्चिकी...‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 18. तत्पतैलाम्बुन्यायः‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 19. पादुकासहस्रे चित्रपद्धतिस्त्रिंशी (३७ भिन्नवृत्तानुलोमप्रतिलोमयमकचित्रम् )‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 20. जठरं पूरयेदर्धं‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 21. रकाराद्याः लोकोक्तयः‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 22. आपत्समुद्ररणवीरधियः...‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 23. श्रीराघवयादवीयम् (श्लोकः ४)‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 24. अद्भिर्गात्राणि शुध्यन्ति...‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 25. स्फटिकलौहित्यन्यायः‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 26. गकाराद्याः लोकोक्तयः‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 27. त्यक्तसर्वधनभोगया...‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 28. बालस्यापि रवेः पादाः...‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 29. लभेत सिकतासु तैलं...‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 30. वकाराद्याः लोकोक्तयः‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 31. सिंहः शिशुरपि निपतति...‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 32. अहो किमपि चित्राणि...‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 33. पादुकासहस्रे चित्रपद्धतिस्त्रिंशी (३८ भिन्नवृत्तानुलोमप्रतिलोमयमकचित्रम् )‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 34. सौजन्यधन्यजनुषः पुरुषः...‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 35. परिष्कार:...‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 36. बकाराद्याः लोकोक्तयः‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 37. लभेत सिकतासु तैलमपि यत्नत: पीडयन् …‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 38. जैनदर्शनसूक्तयः (प्रमेयत्वम् )‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 39. चतुष्पदा न गौरस्मि...‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 40. कश्चित्कान्तान्यायः‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 41. चाटुचणकः(घृतम्)‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 42. विकीपिडियाः संस्कृतविकिलेखाभियानम् २०१८‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 43. कार्यमारभ्यते...‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 44. आर्या‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 45. जागृहि जागृहि...‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 46. श्रीराघवयादवीयम् (श्लोकः ६)‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 47. जीवनस्य लक्ष्यमेव...‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 48. उपेन्द्रवज्रा‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 49. सकण्टकान्‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 50. मृदपि च चन्दनम्...‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)

दृश्यताम् (पूर्वतनम् ५० | अग्रिमम् ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००)

"https://sa.wikiquote.org/wiki/विशेषः:स्वल्पतमपरिवर्तानानि" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्