वर्गः:सुभाषितरत्नकरण्डकम्

विकिसूक्तिः तः

अस्मिन् सुभाषितरत्नकरण्डकस्य सुभाषितानि विद्यन्ते ।

"सुभाषितरत्नकरण्डकम्" वर्गेऽस्मिन् विद्यमानानि पृष्ठानि

वर्गेऽस्मिन् अधो लिखितं२६ पृष्ठानि आहत्य २६ पृष्ठानि विद्यन्ते