प्राचीनतमानि पृष्ठानि

Jump to navigation Jump to search

अधो उल्लिखिताः सूचनाः पुरातन्याः उपस्मृत्याः (cached) गृह्णिताः । तस्यां उपस्मृत्यां २२:११, १६ जून् २०२१ समये परिर्वतनम् अभूत् । अधिकाधिक२२:११, १६ जून् २०२१परिणामाः अत्र सन्ति ।

 1. क्रमाङ्कात् आरभ्य #५० क्रमाङ्कपर्यन्तं ५० परिणामाः अधः प्रदर्शिताः।

दृश्यताम् (पूर्वतनम् ५० | अग्रिमम् ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००)

 1. अक्षमालिकोपनिषत्‏‎ (०५:००, ७ फेब्रवरी २०१३)
 2. अक्षैर्मा दीव्यः ॥‏‎ (०५:००, ७ फेब्रवरी २०१३)
 3. अग्ने नय सुपथा राये ॥‏‎ (०५:००, ७ फेब्रवरी २०१३)
 4. अतिथिः‏‎ (०५:००, ७ फेब्रवरी २०१३)
 5. अद्वैतशतकम्‏‎ (०५:००, ७ फेब्रवरी २०१३)
 6. अथर्वशिखोपनिषत्‏‎ (०५:००, ७ फेब्रवरी २०१३)
 7. अदीनाः स्याम शरदः शतम् ॥‏‎ (०५:००, ७ फेब्रवरी २०१३)
 8. अनागोहत्या वै भीमा ॥‏‎ (०५:१४, ७ फेब्रवरी २०१३)
 9. अनर्थः‏‎ (०५:१४, ७ फेब्रवरी २०१३)
 10. अनुगीता‏‎ (०५:१४, ७ फेब्रवरी २०१३)
 11. अनृतात् सत्यमुपैमि ॥‏‎ (०५:१४, ७ फेब्रवरी २०१३)
 12. अनृणाः स्याम ॥‏‎ (०५:१४, ७ फेब्रवरी २०१३)
 13. अप नः शोशुचदघम् ॥‏‎ (०५:१४, ७ फेब्रवरी २०१३)
 14. अभ्यासः‏‎ (०५:१४, ७ फेब्रवरी २०१३)
 15. अपूर्वोऽयं मया दृष्टः...‏‎ (०५:१४, ७ फेब्रवरी २०१३)
 16. अयोध्याकाण्ड‏‎ (०५:३०, ७ फेब्रवरी २०१३)
 17. अर्धचन्द्रवदाकारं...‏‎ (०५:३०, ७ फेब्रवरी २०१३)
 18. अवहितं देवा उन्नयथा पुनः ॥‏‎ (०५:३०, ७ फेब्रवरी २०१३)
 19. अश्मा भवतु नस्तनूः ॥‏‎ (०५:३०, ७ फेब्रवरी २०१३)
 20. अस्ति ग्रीवा शिरो नास्ति...‏‎ (०५:३०, ७ फेब्रवरी २०१३)
 21. अस्थि नास्ति शिरो नास्ति...‏‎ (०५:३०, ७ फेब्रवरी २०१३)
 22. अहं सूर्य इवाजनि ॥‏‎ (०५:३०, ७ फेब्रवरी २०१३)
 23. अहमस्मि वीरिणी ॥‏‎ (०५:३०, ७ फेब्रवरी २०१३)
 24. अहमस्मि सहमानः ॥‏‎ (०५:३०, ७ फेब्रवरी २०१३)
 25. अहमिन्द्रो न पराजिग्ये ॥‏‎ (०५:३०, ७ फेब्रवरी २०१३)
 26. आ नो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः ॥‏‎ (०५:३५, ७ फेब्रवरी २०१३)
 27. आत्मा‏‎ (०५:३५, ७ फेब्रवरी २०१३)
 28. आपोद्भूतसुतस्य ज वैरी...‏‎ (०५:३५, ७ फेब्रवरी २०१३)
 29. आप्नुहि श्रेयांसमति समं क्राम ॥‏‎ (०५:३५, ७ फेब्रवरी २०१३)
 30. आयुष्मान्जीव मा मृथाः ॥‏‎ (०५:३५, ७ फेब्रवरी २०१३)
 31. आरे बाधस्व दुच्छुनाम् ॥‏‎ (०५:३५, ७ फेब्रवरी २०१३)
 32. गृहे वसतु नो अतिथिः ॥‏‎ (०५:३९, ७ फेब्रवरी २०१३)
 33. गुणः‏‎ (०५:३९, ७ फेब्रवरी २०१३)
 34. चक्रैकं न रथी सूर्यः...‏‎ (०५:४०, ७ फेब्रवरी २०१३)
 35. चाणक्यनीतिदर्पणः (अष्टमोऽध्यायः)‏‎ (०५:४२, ७ फेब्रवरी २०१३)
 36. चाणक्यनीतिदर्पणः (त्रयोदशोऽध्यायः)‏‎ (०५:४२, ७ फेब्रवरी २०१३)
 37. चाणक्यनीतिदर्पणः (दशमोऽध्यायः)‏‎ (०५:४२, ७ फेब्रवरी २०१३)
 38. चाणक्यनीतिदर्पणः (द्वादशोऽध्यायः)‏‎ (०५:४२, ७ फेब्रवरी २०१३)
 39. चाणक्यनीतिदर्पणः (नवमोऽध्यायः)‏‎ (०५:४२, ७ फेब्रवरी २०१३)
 40. चाणक्यनीतिदर्पणः (पञ्चदशोऽध्यायः)‏‎ (०५:४२, ७ फेब्रवरी २०१३)
 41. चाणक्यनीतिदर्पणः (पञ्चमोऽध्यायः)‏‎ (०५:४२, ७ फेब्रवरी २०१३)
 42. चाणक्यनीतिदर्पणः (षष्ठोऽध्यायः)‏‎ (०५:४२, ७ फेब्रवरी २०१३)
 43. चाणक्यनीतिदर्पणः (षोडशोऽध्यायः)‏‎ (०५:४२, ७ फेब्रवरी २०१३)
 44. चाणक्यनीतिदर्पणः (सप्तमोऽध्यायः)‏‎ (०५:४२, ७ फेब्रवरी २०१३)
 45. चोदस्व महते धनाय ॥‏‎ (०५:४२, ७ फेब्रवरी २०१३)
 46. चित्रकाव्यम्‏‎ (०५:४२, ७ फेब्रवरी २०१३)
 47. जानतां सं गमेमहि ॥‏‎ (०५:४२, ७ फेब्रवरी २०१३)
 48. जहि रक्षांसि सुक्रतो ॥‏‎ (०५:४२, ७ फेब्रवरी २०१३)
 49. जाया पत्ये मधुमतीं वाचं वदतु शन्तिवाम् ॥‏‎ (०५:४२, ७ फेब्रवरी २०१३)
 50. ज्योतिर्वृणीत तमसो विजानन् ॥‏‎ (०५:४२, ७ फेब्रवरी २०१३)

दृश्यताम् (पूर्वतनम् ५० | अग्रिमम् ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००)

"https://sa.wikiquote.org/wiki/विशेषः:पुरातनपृष्ठानि" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्