भाषानुबन्धरिहातानि पुटानि ।

Jump to navigation Jump to search

अधस्थपुटानि अन्यभाषावतरणैः अनुबन्धं न कुर्वन्ति ।

अधो उल्लिखिताः सूचनाः पुरातन्याः उपस्मृत्याः (cached) गृह्णिताः । तस्यां उपस्मृत्यां २२:११, १६ जून् २०२१ समये परिर्वतनम् अभूत् । अधिकाधिक२२:११, १६ जून् २०२१परिणामाः अत्र सन्ति ।

 1. क्रमाङ्कात् आरभ्य #५० क्रमाङ्कपर्यन्तं ५० परिणामाः अधः प्रदर्शिताः।

दृश्यताम् (पूर्वतनम् ५० | अग्रिमम् ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००)

 1. अकर्ताचाकृतज्ञश्च...
 2. अकर्मा दस्युः ॥
 3. अकस्मादेव यः कोपात्...
 4. अकामतः स्वयमिन्द्रियस्पर्शेन...
 5. अकारं चाप्युकारं च ...
 6. अकारादीनि गद्यसुभाषितानि
 7. अकाराद्याः लोकोक्तयः
 8. अकाले कृत्यमारब्धं...
 9. अकीर्तिर्निन्द्यते देवैः,...
 10. अकीर्तिर्यस्य गीयेत...
 11. अकीर्त्या तप्यते ...
 12. अकुर्वन्तोऽपि पापानि...
 13. अकृतात्मानमासाद्य...
 14. अकृत्वा परसन्तापम्...
 15. अकृत्वा पौरुषं या श्रीः...
 16. अकृत्वा हेलया...
 17. अक्रोधः क्रोधनेभ्यो ...
 18. अक्रोधः सत्यवचनं...
 19. अक्रोधनः क्रुध्यतां वै...
 20. अक्रोधेन जयेत् क्रोधम्...
 21. अक्षमः क्षमतामानी, यः ...
 22. अक्षमालिकोपनिषत्
 23. अक्षिपात्रन्यायः
 24. अक्षैर्मा दीव्यः ॥
 25. अक्ष्यप्तभेषजन्यायः
 26. अगतिकगतिन्यायः
 27. अगतित्वमतिश्रद्धा...
 28. अग्निं स्तोकमिवात्मानं ...
 29. अग्निः शेषं ऋणः शेषं...
 30. अग्निकार्यात् परिभ्रष्टाः...
 31. अग्निकुण्डन्यायः
 32. अग्निशलभन्यायः
 33. अग्निशिखान्यायः
 34. अग्ने नय सुपथा राये ॥
 35. अग्न्यानयनन्यायः
 36. अङ्काधिरोपितमृगः...
 37. अङ्कोलबीजन्यायः
 38. अङ्गणवेदी वसुधा कुल्या...
 39. अङ्गारन्यायः
 40. अङ्गुलि-दीपिका- ध्वान्तध्वंसन्यायः
 41. अचल-चलन्यायः
 42. अजं ध्रुवं सर्वतत्त्वैर्विशुद्धं...
 43. अजगरन्यायः
 44. अजरामरवत् प्राज्ञो...
 45. अजहत्स्वार्थावृत्तिन्यायः
 46. अजाकृपाणीयन्यायः
 47. अजागलस्तनन्यायः
 48. अजाण्डपरीक्षान्यायः
 49. अजातपुत्र-नामोत्कीर्तनन्यायः
 50. अज्झल्-न्यायः

दृश्यताम् (पूर्वतनम् ५० | अग्रिमम् ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००)