अनाथपुटानि ।

Jump to navigation Jump to search

अधो उल्लिखिताः सूचनाः पुरातन्याः उपस्मृत्याः (cached) गृह्णिताः । तस्यां उपस्मृत्यां २२:११, १६ जून् २०२१ समये परिर्वतनम् अभूत् । अधिकाधिक२२:११, १६ जून् २०२१परिणामाः अत्र सन्ति ।

विकिसूक्तिः इत्यस्मिन् अधो निदेशितपुटानि नानुबद्धानि अथवा अन्तर्गतानि अन्यपुटेषु ।

 1. क्रमाङ्कात् आरभ्य #५० क्रमाङ्कपर्यन्तं ५० परिणामाः अधः प्रदर्शिताः।

दृश्यताम् (पूर्वतनम् ५० | अग्रिमम् ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००)

 1. अकर्ताचाकृतज्ञश्च...
 2. अकस्मादेव यः कोपात्...
 3. अकामतः स्वयमिन्द्रियस्पर्शेन...
 4. अकारं चाप्युकारं च ...
 5. अकारादीनि गद्यसुभाषितानि
 6. अकाराद्याः लोकोक्तयः
 7. अकीर्तिर्निन्द्यते देवैः,...
 8. अकीर्तिर्यस्य गीयेत...
 9. अकीर्त्या तप्यते ...
 10. अकुर्वन्तोऽपि पापानि...
 11. अकृतात्मानमासाद्य...
 12. अकृत्वा पौरुषं या श्रीः...
 13. अकृत्वा हेलया...
 14. अक्रोधः क्रोधनेभ्यो ...
 15. अक्रोधः सत्यवचनं...
 16. अक्रोधनः क्रुध्यतां वै...
 17. अक्रोधेन जयेत् क्रोधम्...
 18. अक्षमः क्षमतामानी, यः ...
 19. अक्षिपात्रन्यायः
 20. अक्ष्यप्तभेषजन्यायः
 21. अगतिकगतिन्यायः
 22. अगतित्वमतिश्रद्धा...
 23. अग्निं स्तोकमिवात्मानं ...
 24. अग्निकार्यात् परिभ्रष्टाः...
 25. अग्निकुण्डन्यायः
 26. अग्निशलभन्यायः
 27. अग्निशिखान्यायः
 28. अग्न्यानयनन्यायः
 29. अङ्काधिरोपितमृगः...
 30. अङ्कोलबीजन्यायः
 31. अङ्गणवेदी वसुधा कुल्या...
 32. अङ्गारन्यायः
 33. अङ्गुलि-दीपिका- ध्वान्तध्वंसन्यायः
 34. अचल-चलन्यायः
 35. अजं ध्रुवं सर्वतत्त्वैर्विशुद्धं...
 36. अजगरन्यायः
 37. अजहत्स्वार्थावृत्तिन्यायः
 38. अजाकृपाणीयन्यायः
 39. अजागलस्तनन्यायः
 40. अजाण्डपरीक्षान्यायः
 41. अजातपुत्र-नामोत्कीर्तनन्यायः
 42. अज्झल्-न्यायः
 43. अणुरप्यसतां सङ्गः...
 44. अण्डकुक्कुटीन्यायः
 45. अण्डविस्रम्भन्यायः
 46. अति दानाद् बलिर्बध्द...
 47. अतिथिः यस्य भग्नाशः...
 48. अतिदेशन्यायः
 49. अतिपरिचयन्यायः
 50. अतिपरिचयादवज्ञा...

दृश्यताम् (पूर्वतनम् ५० | अग्रिमम् ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००)

"https://sa.wikiquote.org/wiki/विशेषः:एकाकिपृष्ठानि" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्