सर्वाधिकपुनरावृत्तियुक्तानि पुटानि ।

Jump to navigation Jump to search

अधो उल्लिखिताः सूचनाः पुरातन्याः उपस्मृत्याः (cached) गृह्णिताः । तस्यां उपस्मृत्यां २२:११, १६ जून् २०२१ समये परिर्वतनम् अभूत् । अधिकाधिक२२:११, १६ जून् २०२१परिणामाः अत्र सन्ति ।

 1. क्रमाङ्कात् आरभ्य #५० क्रमाङ्कपर्यन्तं ५० परिणामाः अधः प्रदर्शिताः।

दृश्यताम् (पूर्वतनम् ५० | अग्रिमम् ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००)

 1. ऋग्वेदः मण्डल १‏‎ (१२७ पुनरावृत्तिः)
 2. अयोध्याकाण्ड‏‎ (९७ पुनरावृत्तिः)
 3. ऋग्वेदः‏‎ (८५ पुनरावृत्तिः)
 4. सुभाषितरत्नभाण्डागारम् (२ सामान्यप्रकरणम्)‏‎ (७३ पुनरावृत्तिः)
 5. मुखपुटम्‏‎ (६० पुनरावृत्तिः)
 6. सुभाषितसङ्ग्रहः/प्रशंसात्मकानि सुभाषितानि‏‎ (५५ पुनरावृत्तिः)
 7. सुभाषितसङ्ग्रहः/समयोचितसदुक्तयः‏‎ (४७ पुनरावृत्तिः)
 8. ऋग्वेदः मण्डल २‏‎ (४७ पुनरावृत्तिः)
 9. युद्धकाण्ड‏‎ (४२ पुनरावृत्तिः)
 10. उद्यमः साहसं धैर्यं...‏‎ (३४ पुनरावृत्तिः)
 11. कालिदासः‏‎ (३३ पुनरावृत्तिः)
 12. जगद्गुरुरामभद्राचार्यः‏‎ (३३ पुनरावृत्तिः)
 13. प्रतिवादिभयङ्कर श्री अनन्ताचार्य‏‎ (२० पुनरावृत्तिः)
 14. स्वामी विवेकानन्दः‏‎ (१९ पुनरावृत्तिः)
 15. जैनदर्शनसूक्तयः (तपः)‏‎ (१८ पुनरावृत्तिः)
 16. जैनदर्शनसूक्तयः (धर्मः)‏‎ (१७ पुनरावृत्तिः)
 17. जैनदर्शनसूक्तयः (संसारः)‏‎ (१७ पुनरावृत्तिः)
 18. जैनदर्शनसूक्तयः (हिंसा)‏‎ (१७ पुनरावृत्तिः)
 19. सुभाषितसङ्ग्रहः/सूक्तिमञ्जरी‏‎ (१६ पुनरावृत्तिः)
 20. जैनदर्शनसूक्तयः (धनम्)‏‎ (१६ पुनरावृत्तिः)
 21. सहसा विदधीत न क्रियाम्...‏‎ (१५ पुनरावृत्तिः)
 22. अकाले कृत्यमारब्धं...‏‎ (१४ पुनरावृत्तिः)
 23. रामायण‏‎ (१४ पुनरावृत्तिः)
 24. जैनदर्शनसूक्तयः (मोहः)‏‎ (१३ पुनरावृत्तिः)
 25. सुभाषितसङ्ग्रहः/सययोचितसदुक्तयः‏‎ (१३ पुनरावृत्तिः)
 26. रवीन्द्रनाथठाकूरः‏‎ (१३ पुनरावृत्तिः)
 27. अक्रोधः सत्यवचनं...‏‎ (१३ पुनरावृत्तिः)
 28. रूमि‏‎ (१३ पुनरावृत्तिः)
 29. गद्यकाव्यसूक्तयः (भाग्यम्)‏‎ (१३ पुनरावृत्तिः)
 30. अकीर्त्या तप्यते ...‏‎ (१२ पुनरावृत्तिः)
 31. स एव धन्यो विपदि...‏‎ (१२ पुनरावृत्तिः)
 32. गद्यकाव्यसूक्तयः (अर्थः)‏‎ (१२ पुनरावृत्तिः)
 33. चाणक्य‏‎ (१२ पुनरावृत्तिः)
 34. आक्रान्तं मरणेन ...‏‎ (१२ पुनरावृत्तिः)
 35. जैनदर्शनसूक्तयः (सुखम्)‏‎ (१२ पुनरावृत्तिः)
 36. भर्तृहरिनीतिशतकम्‏‎ (१२ पुनरावृत्तिः)
 37. अक्रोधनः क्रुध्यतां वै...‏‎ (१२ पुनरावृत्तिः)
 38. अनुष्टुप्‏‎ (१२ पुनरावृत्तिः)
 39. अकर्ताचाकृतज्ञश्च...‏‎ (१२ पुनरावृत्तिः)
 40. अर्थनाशं मनस्तापं...‏‎ (१२ पुनरावृत्तिः)
 41. महात्मा गान्धिः‏‎ (१२ पुनरावृत्तिः)
 42. गद्यकाव्यसूक्तयः (कर्म)‏‎ (१२ पुनरावृत्तिः)
 43. अनिर्वेदं च दाक्ष्यं च...‏‎ (११ पुनरावृत्तिः)
 44. रजनीशः‏‎ (११ पुनरावृत्तिः)
 45. जैनदर्शनसूक्तयः (द्वेषः)‏‎ (११ पुनरावृत्तिः)
 46. चाटुचणकः(ज्योतिषिकः)‏‎ (११ पुनरावृत्तिः)
 47. डा अम्बेड्करः‏‎ (११ पुनरावृत्तिः)
 48. अल्बर्ट् ऐन्स्टीन्‏‎ (११ पुनरावृत्तिः)
 49. स्मृतिसूक्तयः (तृष्णा)‏‎ (११ पुनरावृत्तिः)
 50. अनेकशास्त्रं बहु वेदितव्यम्...‏‎ (११ पुनरावृत्तिः)

दृश्यताम् (पूर्वतनम् ५० | अग्रिमम् ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००)

"https://sa.wikiquote.org/wiki/विशेषः:अधिकतमसंस्करणानि" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्