दीर्घाणि पृष्ठानि

Jump to navigation Jump to search
 1. क्रमाङ्कात् आरभ्य #५० क्रमाङ्कपर्यन्तं ५० परिणामाः अधः प्रदर्शिताः।

दृश्यताम् (पूर्वतनम् ५० | अग्रिमम् ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००)

 1. (इतिहासः) ‎अयोध्याकाण्ड ‎[९,०७,९६३ अष्टकानि]
 2. (इतिहासः) ‎सुभाषितरत्नकोषः ‎[८,६७,७५५ अष्टकानि]
 3. (इतिहासः) ‎ऋग्वेदः मण्डल १ ‎[५,४३,७३२ अष्टकानि]
 4. (इतिहासः) ‎युद्धकाण्ड ‎[३,८१,८४० अष्टकानि]
 5. (इतिहासः) ‎कालिदासः ‎[२,५४,६७८ अष्टकानि]
 6. (इतिहासः) ‎सुभाषितरत्नभाण्डागारम् (७ सङ्कीर्णकप्रकरणम्) ‎[२,२१,४९९ अष्टकानि]
 7. (इतिहासः) ‎सङ्घशाखा सुभाषितानि ‎[१,८२,८२८ अष्टकानि]
 8. (इतिहासः) ‎ऋग्वेदः मण्डल २ ‎[१,३४,३२८ अष्टकानि]
 9. (इतिहासः) ‎सुभाषितरत्नभाण्डागारम् (२ सामान्यप्रकरणम्) ‎[९२,२२३ अष्टकानि]
 10. (इतिहासः) ‎कालिदाससूक्तयः (विविधाः) ‎[८३,५२१ अष्टकानि]
 11. (इतिहासः) ‎सुभाषितसङ्ग्रहः/समयोचितसदुक्तयः ‎[७४,२०९ अष्टकानि]
 12. (इतिहासः) ‎भर्तृहरिवैराग्यशतकम् ‎[५५,२८८ अष्टकानि]
 13. (इतिहासः) ‎चाटुचणकः(अन्ये) ‎[४७,७३० अष्टकानि]
 14. (इतिहासः) ‎कालिदाससूक्तयः (रघुवंशम्) ‎[४७,६७४ अष्टकानि]
 15. (इतिहासः) ‎भर्तृहरिनीतिशतकम् ‎[४६,७९३ अष्टकानि]
 16. (इतिहासः) ‎अनुगीता ‎[४६,२६६ अष्टकानि]
 17. (इतिहासः) ‎कालिदाससूक्तयः (कुमारसम्भवम्) ‎[४४,३६४ अष्टकानि]
 18. (इतिहासः) ‎सुभाषितसङ्ग्रहः/सूक्तिमञ्जरी ‎[४३,७२१ अष्टकानि]
 19. (इतिहासः) ‎भर्तृहरिशृङ्गारशतकम् ‎[४३,०२३ अष्टकानि]
 20. (इतिहासः) ‎स्मृतिसूक्तयः (दानम्) ‎[३८,४६६ अष्टकानि]
 21. (इतिहासः) ‎चाटुचणकः(शिवः) ‎[३५,७५१ अष्टकानि]
 22. (इतिहासः) ‎विदुरनीतिः (अध्यायः ३३) ‎[३५,७३५ अष्टकानि]
 23. (इतिहासः) ‎स्वप्नवासवदत्तम् ‎[३५,०३५ अष्टकानि]
 24. (इतिहासः) ‎महाभारतसूक्तयः (धर्मः) ‎[३१,४४१ अष्टकानि]
 25. (इतिहासः) ‎जगद्गुरुरामभद्राचार्यः ‎[३१,००१ अष्टकानि]
 26. (इतिहासः) ‎मौक्तिकानि (रत्नख्ण्डानि) ‎[२८,६६८ अष्टकानि]
 27. (इतिहासः) ‎मौक्तिकानि (पवर्गः) ‎[२६,६३६ अष्टकानि]
 28. (इतिहासः) ‎मौक्तिकानि (यकारतः हकारः) ‎[२६,५१४ अष्टकानि]
 29. (इतिहासः) ‎महाभारतसूक्तयः (ब्रह्मविद्या) ‎[२५,९९५ अष्टकानि]
 30. (इतिहासः) ‎महाभारतसूक्तयः (प्रकीर्णः) ‎[२५,४२० अष्टकानि]
 31. (इतिहासः) ‎कालिदाससूक्तयः (ऋतुसंहारम्) ‎[२४,८३५ अष्टकानि]
 32. (इतिहासः) ‎महाभारतसूक्तयः(राजा) ‎[२४,६२६ अष्टकानि]
 33. (इतिहासः) ‎कालिदाससूक्तयः (मेघदूतम्) ‎[२१,७९० अष्टकानि]
 34. (इतिहासः) ‎विदुरनीतिः (अध्यायः ३६) ‎[२१,३९८ अष्टकानि]
 35. (इतिहासः) ‎विदुरनीतिः (अध्यायः ३४) ‎[२१,१०५ अष्टकानि]
 36. (इतिहासः) ‎स्मृतिसूक्तयः (धर्मः) ‎[२०,१७८ अष्टकानि]
 37. (इतिहासः) ‎गद्यकाव्यसूक्तयः (राजनीतिः) ‎[१९,६२५ अष्टकानि]
 38. (इतिहासः) ‎चाटुचणकः(वैद्यः) ‎[१९,२३१ अष्टकानि]
 39. (इतिहासः) ‎महाभारतसूक्तयः (ब्राह्मणः) ‎[१९,१६१ अष्टकानि]
 40. (इतिहासः) ‎प्रतिवादिभयङ्कर श्री अनन्ताचार्य ‎[१९,१०८ अष्टकानि]
 41. (इतिहासः) ‎महाभारतसूक्तयः(सांख्यं योगदर्शनं च) ‎[१९,०१४ अष्टकानि]
 42. (इतिहासः) ‎अद्वैतशतकम् ‎[१८,९४६ अष्टकानि]
 43. (इतिहासः) ‎विदुरनीतिः (अध्यायः ३५) ‎[१८,८१६ अष्टकानि]
 44. (इतिहासः) ‎महाभारतसूक्तयः(राजनीतिः) ‎[१८,६७४ अष्टकानि]
 45. (इतिहासः) ‎विदुरनीतिः (अध्यायः ३७) ‎[१७,८६४ अष्टकानि]
 46. (इतिहासः) ‎विदुरनीतिः (अध्यायः ३९) ‎[१७,७७७ अष्टकानि]
 47. (इतिहासः) ‎महाभारतसूक्तयः (कर्मफलम्) ‎[१७,३८८ अष्टकानि]
 48. (इतिहासः) ‎कालिदाससूक्तयः (अभिज्ञानशाकुन्तलम्) ‎[१७,३६६ अष्टकानि]
 49. (इतिहासः) ‎मौक्तिकानि (तवर्गः) ‎[१६,८३१ अष्टकानि]
 50. (इतिहासः) ‎महाभारतसूक्तयः(योगः) ‎[१६,६४७ अष्टकानि]

दृश्यताम् (पूर्वतनम् ५० | अग्रिमम् ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००)

"https://sa.wikiquote.org/wiki/विशेषः:दीर्घपृष्ठानि" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्